Ds. L. Dijkstrastraat 7
9421 PH Bovensmilde

0592 414 333

info@fysiotherapiebovensmilde.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Fysiotherapie Bovensmilde.

1.       Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2.       Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.

3.       Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysiotherapie Bovensmilde afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4.       Indien Fysiotherapie Bovensmilde geen afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, of er niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, wordt er maandelijks een nota aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger gestuurd.

5.       Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

6.       Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

7.       Wanneer u nog niet betaalde facturen uit het verleden bij ons heeft openstaan, houden wij ons het recht voor om u niet in behandeling te nemen.